Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties
Fonds Westland

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden inzake een toegekende donatie

 1. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel de door u verschuldigde belasting. (Donaties van Fonds Westland zijn in principe vrijgesteld van schenkingsrecht.)
 2. Uw organisatie mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fonds Westland aan derden overdragen.
 3. De donatie van Fonds Westland is gebaseerd op de van u ontvangen gegevens, in het bijzonder de projectomschrijving en de begroting met dekkingsplan.
 4. Bij wijzigingen in uw organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de datum/planning van het project en andere omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de hoogte van) de donatie van Fonds Westland, dient u Fonds Westland onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen en is de voorafgaande goedkeuring van Fonds Westland vereist.
 5. De financiële toekenning wordt door Fonds Westland verleend onder voorwaarde van een volledige nakoming door uw instelling van de met Fonds Westland gemaakte afspraken, met inbegrip van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Fonds Westland behoudt zich het recht voor zijn donatie in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:
  • er niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming van de afspraken;
  • er geen of onvoldoende verwezenlijking van de beoogde activiteiten plaatsvindt/plaatsvond;
  • de door Fonds Westland ter beschikking gestelde middelen niet of niet volledig benodigd zijn;
  • faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd van uw organisatie, dan wel beslag wordt gelegd op activa van uw instelling;
  • Fonds Westland met de door u ingediende stukken zoals vermeld in punt 4 in redelijkheid niet kan instemmen;
  • Fonds Westland binnen 12 maanden na dagtekening van deze brief van u geen schriftelijke verklaring heeft ontvangen dat het beoogde project zal doorgaan.
  • Fonds Westland, ook na u hiervoor in gebreke te hebben gesteld, geen volledige en inzichtelijke financiële verantwoording van u heeft ontvangen.
 7. In de onder punt 6 genoemde gevallen kan door Fonds Westland ook (gehele of gedeeltelijke) restitutie worden verlangd.
 8. Indien een donatie is besteed aan de investering in één of meer zaken, dient u tijdig met Fonds Westland in overleg te treden over herbestemming hiervan, wanneer:
  • uw organisatie ophoudt te bestaan en/of deze zaken niet of niet meer gebruikt worden voor de activiteiten waarvoor uw organisatie deze volgens uw aanvraag bestemd had.
  • Indien u nalaat om met ons in overleg te treden over herbestemming, of indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming over herbestemming, behoudt Fonds Westland zich het recht voor zijn donatie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.
 9. Fonds Westland behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door het fonds verstrekte steun. Indien u uit publiciteitsoverwegingen de naam van het fonds wilt gebruiken, dient u die correct en volledig te hanteren: Fonds Westland.