Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Donatiecriteria

Fonds Westland geeft financiële steun voor concrete afgebakende projecten die ten goede komen aan de Westlandse samenleving.

Het fonds kent een aantal algemene donatiecriteria die voor alle soorten projecten gelden (zie rechterkolom). Als u twijfelt of uw aanvraag binnen de algemene criteria valt, mag u altijd vooraf even overleggen met onze adviseur (zie onder contact).

Naast de algemene donatiecriteria hanteert Fonds Westland nog specifieke donatiecriteria per deelgebied/doelgroep. Als u wilt weten of het voor uw project zin heeft een aanvraag in te dienen, kunt u vooraf contact opnemen met onze adviseur (zie onder contact).

Wij benadrukken dat aan de hier vermelde algemene donatiecriteria geen rechten ontleend kunnen worden!

Aparte procedure voor kleinschalige projecten van en voor vluchtelingen

Fonds Westland heeft zich aangesloten bij het fondsenplatform WIJDOENMEE.NU. Aanvragen voor kleinschalige projecten projecten gericht op irreguliere migranten kunt u indienden via www.wijdoenmee.nu (site binnen Pifworld, het donatie- en crowdfundingsplatform Pay It Forward)..
Een project is kleinschalig als de projectbegroting niet hoger is dan € 10.000, -. De initiatiefgroep hoeft geen vereniging of stichting te zijn. Wel geldt de eis dat de groep uit minstens 5 personen bestaat. Een donatie bedraagt maximaal 80% van de begroting, maar nooit meer dan € 2.500, -. Voor meer informatie verwijzen wij u naar genoemde website.

Bij grootschaliger projecten gericht op vluchtelingen (begroting hoger dan € 10.000), adviseren wij u contact op te nemen met onze adviseur (zie onder contact).

 

 

Algemene donatiecriteria

 • Het project moet een sterke relatie hebben met de gemeente Westland en direct ten goede te komen aan inwoners van de gemeente Westland.
 • De aanvrager moet een officiële vereniging of stichting zijn zonder winstoogmerk. Dat geldt niet voor kleinschalige burgerinitiatieven met minstens 3 initiatiefnemers.
 • De aanvraag moet tenminste 10 weken vóór de aanvang van het project worden ingediend. Uw project neemt een aanvang zodra u financiële verplichtingen aangaat die betrekking hebben op het project.
 • Het project moet een breed maatschappelijk doel dienen. Dat wil zeggen dat een substantiële groep mensen profijt kan hebben van het project.
 • De financiële steun is uitsluitend voor projectmatige kosten (dus geen exploitatie of lopende kosten).
 • Aanvrager moet aannemelijk maken dat hij het project redelijkerwijs niet, of niet geheel, uit eigen middelen kan financieren. Dit betekent niet dat aanvrager geen eigen vermogen mag hebben. Het betekent wel dat het eigen vermogen of specifieke voorzieningen niet dusdanig hoog zijn, dat het project redelijkerwijs uit eigen middelen gefinancierd kan worden.
 • De kosten in de begroting moeten reëel en noodzakelijk zijn. De kosten moeten opwegen tegen het belang van het project.
 • Het project moet een breed maatschappelijk draagvlak hebben, bijvoorbeeld doordat het project door meerdere partijen financieel wordt ondersteund en/of doordat er samengewerkt wordt met andere organisaties. Een breed (financieel) draagvlak geeft vertrouwen voor de toekomst.
 • Aanvragen van institutionele particuliere vermogensfondsen komen niet in aanmerking voor financiële steun.
 • Aanvragen van overheidsinstellingen of instellingen die structureel geheel,of vrijwel geheel, door een overheid gesubsidieerd worden, komen in beginsel niet in aanmerking voor financiële steun. Van deze regel wordt in beperkte mate afgeweken bij bijzondere projecten die passen binnen het donatiebeleid.
 • Het project mag geen commercieel, politiek of religieus karakter hebben.