Fonds Westland maakt idealen mogelijk door middel van donaties

Doelstelling van Fonds Westland

Het doel van Fonds Westland is om de kwaliteit van de samenleving binnen de gemeente Westland te bevorderen door het verlenen van financiële steun aan projecten.

Dit kunnen projecten zijn op het gebied van:

  • kunst en cultuur
  • educatie
  • natuur en milieu
  • sport en recreatie
  • zorg en welzijn

Download het Beleidsplan 2014-2019 hier

Fiscale positie van het Fonds

Fonds Westland is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over donaties die door ons fonds verstrekt worden geen schenkingsrecht verschuldigd is.

Kerngegevens 2014 c.q. 2015

  2014   2015
Totaalbedrag toegezegde donaties € 368.273   € 318.540
Totaal aantal in 2014 ingediende aanvragen 130   101
Direct door adviseur afgewezen aanvragen 26   15
Totaal door bestuur behandelde aanvragen 105   85
Gehonoreerde aanvragen 71   70
Afgewezen aanvragen 32   13
Teruggetrokken aanvragen 2   2

Download het Jaarverslag 2016 hier

Fonds Westland is lid van de FIN - Vereniging van Fondsen in Nederland. Fonds Westland volgt de Gedragscode van de FIN (zie www.verenigingvanfondsen.nl).

Ontstaan van Fonds Westland

Stichting Fonds Westland is een jong fonds met oude wortels. Haar oorsprong gaat terug tot eind 19e en begin 20e eeuw toen, op instigatie van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de dorpen Monster (1880) respectievelijk ’s-Gravenzande (1906) spaarbanken werden opgericht.  Doel hiervan was om de verspreiding van de welvaart te bevorderen.

De maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving kreeg in 1988 een nieuwe impuls toen de spaarbanken in Monster en ’s-Gravenzande samen verder gingen als Spaarbank Westland. De Stichting Spaarbank Westland was een instelling zonder winstoogmerk en heeft daardoor altijd in maatschappelijk en sociaaleconomisch opzicht een belangrijke rol gespeeld in de Westlandse regio.

In 1992 sloot de Spaarbank Westland zich aan bij de VSB Groep. Haar naam werd veranderd in Bank Westland N.V. In ruil voor de overdracht van het bankbedrijf werd een aandelenkapitaal bedongen in het concern Fortis, dat inmiddels is opgegaan in AbnAmro. Dit aandelenkapitaal werd ondergebracht in de Stichting VSB Fonds Westland met als doel de opbrengst van dit kapitaal ten goede te laten komen aan het gebied waar de Verenigde Spaar Bank (VSB) Westland het geld verdiend had.
Het fonds opereert sinds mei 1993 geheel zelfstandig en onder eigen vlag, maar is wel de idealen van de rechtsvoorgangers trouw gebleven, idealen die alles te maken hebben met de kwaliteit van de samenleving.  
Inmiddels is het beheer van het fondsvermogen uitbesteed aan Fonds 1818. Fonds 1818 stelt een vaste vergoeding beschikbaar van 4% van het vermogen, terwijl de hoofdsom jaarlijks wordt aangepast met een inflatiecorrectie. De risico's voor fonds Westland worden hiermee verkleind, terwijl er zekerheid is over het beschikbare jaarbudget.
Omdat er tegenwoordig geen directe relatie meer is met de bank, heeft het fonds vanaf 2011 de letters VSB in de naam laten vallen.